Projekty rozwojowe

Zapytanie ofertowe-agregat prądotwórczy

Zapytanie ofertowe-agregat prądotwórczy, załączniki 1 do 3

 

                                                                                      Czersk Świecki, 14.06.2021r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 – Przedsiębiorstwo wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert- dotyczy zakupu (dostawy) agregatu prądotwórczego o mocy 200kVA z przyczepą.

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu ,,Rozbudowa przedsiębiorstwa AG-MAR Engineering Iwona Zagert poprzez zakup agregatu prądotwórczego o mocy 200kVa w celu zwiększenia potencjału usługowych w zakresie prac telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie: 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego

Przedsiębiorstwo wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert

Adres siedziby:

86-131 Jeżewo, Czersk Świecki 84

Telefon

798 725 745

Poczta elektroniczna

marcin.zagert@onet.pl

NIP

5591134277

REGON

093101881

KRS

n/d

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Kod CPV:

31122000-7 jednostki prądotwórcze

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (dostawa) dla Przedsiębiorstwo wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert do 86-131 Jeżewo, Czersk Świecki 84 agregatu prądotwórczego o mocy 200kVA z przyczepą.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne parametry techniczne:

Główne parametry :

Częstotliwość – 50 Hz

Napięcie – 400/230 V AC

Współczynnik mocy – 0,8 cos. Fi.

Liczba faz – 3

Min. moc znamionowa – 200 KVA / 160 KW

Rodzaj zabudowy – Agregat obudowany/wyciszony/zabudowany na przyczepie

Stopień ochrony – IP 44

Agregat umożliwiający pracę przez 24h dla obciążenia 50% bez dodatkowego tankowania agregatu

Parametry silnika :

Paliwo – diesel

Regulator obrotów – elektroniczny

Chłodzenie – cieczą

System rozruchu – elektryczny

Napięcie instalacji – 12V

Prądnica

Napięcie – 400 V

Częstotliwość – 50 Hz

Współczynnik mocy – 0,8 cos. Fi.

Typ prądnicy – bezszczotkowa

Stabilizator napięcia elektroniczny AVR – tolerancja napięcia 1 %

Wyposażenie agregatu

– Amortyzatory drgań

– Konstrukcja obudowy agregatu wykonana ze spawanych stalowych profili

– Plastikowy zbiornik paliwa wyposażony w wlew, odmę ( wentylację ), Czujnik poziomu paliwa

– Silnik wyposażony w akumulator rozruchowy wraz z systemem ładowania

– Silnik wyposażony w płyny ( oprócz paliwa )

– Agregat wyposażony w wyłącznik awaryjny ( widoczny przycisk typu grzybek )

Szafka odbioru mocy

– każde gniazdo zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem

– gn. Typu 3P+N+PE 400V 63A IP67 – 1 szt

– gn. Typu 3P+N+PE 400V 32A IP67 – 1 szt

– gn. Typu 3P+N+PE 400V 16A IP67 – 1 szt

– gn. Typu 230V 16A IP 67 – 3 szt

– Odbiór mocy – złącza typu Power Lock

– Przewód odbioru mocy o długość 25 metrów

– Przewód odbioru mocy – linka miedziana 4x1x120 mm/2 w izolacji elastycznej zakończona końcówkami kablowymi z otworem fi. 12

– Zwijadła ręczne do przewodów odbioru mocy zabudowane w szafce odbioru mocy

Sterownik

Sterownik do pracy automatycznej z menu w j.polskim

i dużym czytelnym wyświetlaczem LCD. Pełne zabezpieczenie

silnika, prądnicy i odbiorników, pomiary wszystkich napięć i prądów

na wszystkich fazach, pomiar częstotliwości, pomiar mocy, pomiar

ilości paliwa wraz z zabezpieczeniem przeciw zapowietrzeniu silnika,

czas do przeglądów okresowych. Automatyczny test, regulowane

parametry dotyczące automatycznego rozruchu agregatu.

Przyczepa

Przyczepa jezdna homologowana, dwuosiowa, DMC 3500kg, dyszel stały, zaczep kulowy, rama stalowa – ocynkowana ogniowo, podpory boczne 2 szt., koła R14, oświetlenie zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Zawieszenie zespołu na poduszkach antywibracyjnych.

 1. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia maksymalnie w terminie 1-2 miesięcy od daty podpisania zamówienia/umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostanie sporządzony w terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert a umowa/zamówienie zostanie zawarte/podpisane w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Miejsce realizacji zamówienia: Przedsiębiorstwo wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert 86-131 Jeżewo, Czersk Świecki 84.

 1. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Termin złożenia oferty upływa w dniu 29.06.2021 r. do godziny 23:59:59.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty winny być wniesione w formie pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście) w siedzibie firmy: Przedsiębiorstwo wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert 86-131 Jeżewo, Czersk Świecki 84 przy czym za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby firmy.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z dopiskiem: „Oferta na zakup (dostawa) agregatu prądotwórczego o mocy 200kVA z przyczepą”

Oferty można również składać mailowo na adres marcin.zagert@onet.pl wpisując w temacie maila : „Oferta na zakup (dostawa) agregatu prądotwórczego o mocy 200kVA z przyczepą”

 1. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Wykonawca dostarczył w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną dostawę wraz z uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy minimum 200kVA

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2 do zapytania. Zamawiający może zażądać dodatkowych dowodów potwierdzających prawdziwość oświadczenia w postaci faktury sprzedaży i/lub referencji i/lub protokołu odbioru końcowego.

 1. PRZESŁANKI DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAWY DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Z procedury udzielenia zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, który powiązany jest kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Celem wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż nie podlega on wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia (Załącznik nr 3).

 1. INFORMACJA NA TEMAT ŻĄDANEGO WADIUM

Nie dotyczy

 1. WEZWANIE WYKONAWCY DO UZUPEŁNIENIA OFERTY LUB ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ

 1. Oferty są weryfikowane przez Zamawiającego a w przypadku, w którym oferta zawiera braki lub jej treść jest niejasna, to Wykonawca ją składający może być wezwany odpowiednio do: jej uzupełnienia lub wyjaśnienia zaistniałej niejasności. W wezwaniu Zamawiający wyznaczy jednocześnie termin odpowiednio do uzupełnienia lub wyjaśnienie oferty, nie dłuższy niż do 2 dni roboczych. Wezwanie nastąpi w drodze mailowej przesłanej do potencjalnego oferenta. Uzupełnieniu lub wyjaśnieniu nie będą podlegały oferty podlegające odrzuceniu.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

  2. zostanie złożona po terminie składania ofert,

  3. nie będzie kompletna,

  4. nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.

 3. Zamawiający wybiera tego wykonawcę, którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia – o ile dodatkowe kryteria tj. kryteria inne niż cena zostały przewidziane.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze najkorzystniejszej ceny Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. Cena – 80%

 2. Gwarancja-20%

Ad. A)

 1. W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:

gdzie:

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium: 80 punktów

 1. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN lub EURO (ewentualne przeliczenie nastąpi po kursie średnim tabeli NBP z dnia sporządzenia protokołu z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia).

 2. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie opłaty i podatki, obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).

 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miały obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ad. B) W ramach kryterium „Gwarancja” Zamawiający przyzna punktację w sposób następujący. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż wymagany przez Zamawiającego, Zamawiający przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty według następującego schematu:

 • 20 pkt – dla oferty z minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji

 • 0 pkt – dla ofert z krótszym okresem gwarancji niż 36 miesięcy

Warunki gwarancji wskazane powyżej muszą zostać potwierdzone oświadczeniem producenta na formularzu ofertowym.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w kryterium: 20 punktów.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

P bad. = Pbad C + Pbad G

gdzie:

P bad – łączna suma punktów przyznanych ofercie

P bad C – liczba punktów uzyskanych z kryterium „Cena”

Pbad G – liczba punktów uzyskanych z kryterium Gwarancja

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą punktację, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 21 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się następny dzień po upływie terminu składania ofert.

 1. INFORMACJA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 1. INFORMACJA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 1. ZASTRZEŻENIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Wykonawca może zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, iż część jego oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

 1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacje o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej

https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/ oraz https://ag-mar.com/

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia a najpóźniej do upływu terminu składania ofert ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje informacje o zmianie odpowiednio do publikacji zapytania ofertowego.

 2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny określony w pkt. IX niniejszego zapytania ofertowego, będzie podpisana umowa/zamówienie w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

 3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.

 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.

 5. Dokonanie zmian postanowień umowy/zamówienia, która będzie podpisana z Wykonawcą w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru tego Wykonawcy będzie możliwa po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy i tylko w zakresie zgodnym z prawem i wytycznymi.

 6. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli:

(1) okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować realizację zamawianej usługi lub dostawy,

(2) zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne dla Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych Zamawiającemu środków publicznych,

(3) na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego okoliczności realizacja usługi lub dostawy nie leży w interesie Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn jego unieważnienia.

 1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:

 1. Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

 2. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z procedury udzielenia zamówienia zgodnie ze wzorem Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

 

 

Firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AG-MAR Engineering Iwona Zagert realizuje projekt pn. Rozbudowa przedsiębiorstwa AG-MAR Engineering Iwona Zagert poprzez zakup agregatu prądotwórczego o mocy 200kVa w celu zwiększenia potencjału usługowych w zakresie prac telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  w ramach Projekt grantowy pt. „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych  przedsiębiorstw z powiatu świeckiego” nr projektu RPKP.07.01.00-04-0025/19.

 

Celem projektu  jest rozwój gospodarczy lgd „Gminy Powiatu Świeckiego” poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa AG-MAR Engineering Iwona Zagert poprzez zakup agregatu prądotwórczego o mocy 200kVa w celu zwiększenia potencjału usługowych w zakresie prac telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych do września 2021.

 

Planowane Efekty to wdrożenie w firmie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AG-MAR

Engineering Iwona Zagert 3 udoskonalonych usług:

– roboty związane z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator i ENERGA Operator w zakresie napięć od 1 KV do 15 KV

– roboty związane z zasilaniem oraz utrzymaniem placu budowy o powierzchni do 20 000m2

– roboty związane z naprawą i wymianą istniejącej instalacji elektrycznej dla wspólnot mieszkaniowych oraz maksymalnie 2 bloków mieszkalnych do 40 lokali mieszkalnych każdy przy użyciu agregatu 200 KVA

 

Wartość grantu według umowy to 88 888,89  zł

Wkład Funduszy Europejskich według umowy to 80 000,00 zł